13.04.–31.05.2024

 

CROWD FAVORITES 

Birgit Borggrebe / Jinjoo Lee / Yongtak Choi

 

* * * * *

05.03.–05.04.2024

 

Y U L I A  K A Z A K O V A

STUTTGART 21/IV

 

* * * * *

 

22.02.–25.02.2024

 

Art Karlsruhe

TERENCE CARR | YULIA  KAZAKOVA

JINJOO LEE | SYLVIA  SEELMANN

GERHARD NEUMAIER | RE:discover 

GUSTAV SONNTAG | One-Artist-Show

 

* * * * *

 

11.12.2023–08.02.2024

 

G U S T A V  S O N N T A G

KNAPPE KISTE

 

 

BLICK IN DIE AUSSTELLUNG:(KUNSTMATRIX)

 

 

* * * * *

 

23.09.–29.10.2023
 
M A G N I F I K
 
BLICK IN DIE AUSSTELLUNG: I / II

 

Birgit Borggrebe*, Karin Brosa, Terence Carr, Yongtak Choi*, Michaela Classen, 

Heike Feddern, Mandy Friedrich, Michael Hutter, Johannes Kersting, Frank Kunert, 

Jinjoo Lee*, Thomas B. Lichtenbergh, Jennifer Maus, Gerhard Neumaier, Bettina Patermo, 

Hannah Römer, Marina Sailer, Jens Schubert, Sylvia Seelmann, Gustav Sonntag, 

Wolfgang Stifter, Maximilian Straß, Jo Winter, Daniela Wolfer

 

 

* Preisträger des Publikumswettbewerbs

 

 

* * * * *

02.07.–31.08.2023

 

B I T T E   K L I N G E L N !

P R I V A T E   S E L E C T I O N / I

 

Michaela Classen | Mandy Friedrich | Jens Hausmann | Michael Hutter 

Romulo Kuranyi  | Jinjoo Lee | Robert Mattes | Harding Meyer

Gerhard Neumaier | Sylvia Seelmann | Samppa Törmälehto | Xianwei Zhu

 

* * * * *

 

H A B I T A T E

 

Mit Werken von:

Steffen Butz, Terence Carr, Michaela Classen, Heike Feddern, 

Yulia Kazakova, Frank Kunert, Jinjoo Lee, Gerhard Neumaier,

Marina Sailer, Sylvia Seelmann, Wolfgang Stifter,

Samppa Törmälehto und Jo Winter

 

Ausstellungsdauer: 22.04.–27.05.2023 

 

* * * * *

 

"I WANNA BE LOVED BY YOU"

 

 

Ausstellungsdauer: 4.03.–15.04.2023 

 

 

* * * * *

 

C L E M E N S  S C H N E I D E R

UPCYCLING

 

 

Ausstellungsdauer: 4.02.–27.02. 2023 

 

Beitrag bei "Kunscht" am 23.03.23

 

* * * * *

 

M A R I N A  S A I L E R

FANTASTISCHE WELTEN

 

 

Ausstellungsdauer: 16.12.–27.01.2023

 

 Auszug aus der Ausstellung

 

 

* * * * *

 

 

R O M U L O  K U R A N Y I

"poetic power lived"

 

Ausstellungsdauer: 27.10.–12.11. 2022

 

* * * * *

 

 

W O L F G A N G  S T I F T E R

EINFACHER CHROMOSOMENSATZ

 

Ausstellungsdauer: 24.09.–22.10.2022

 

Blick in die Ausstellung

 

 

* * * * *

 

"PAPER ART WEEKS"

Ausstellungsdauer: 13. August–17. September

 

Mit

MICHAEL HUTTER * MICHAELA CLASSEN * YI SUN *  WOLFGANG STIFTER * JINJOO LEE * FELIX GEPHART *

KARIN BROSA * ROBERT MATTHES *  STEFFEN BUTZ * RUDI HURZLMEIER * FRANK KUNERT * DAVID BAUR *

TOM LICHTENBERGH * PETER MÜSSIG * YULIA KAZAKOVA * DANIELA WOLFER * JO WINTER * GERHARD NEUMAIER

 

Blick in die Austellung

 

 

* * * * *

 

 

J O  W I N T E R

GRENZENLOS

Ausstellungsdauer: 08.07.–07.08.2022

 

* * * * *

 

M A N D Y  F R I E D R I C H

FARBE ROCKT

Ausstellungsdauer: 20.03.–28.06.22

 

* * * * *

 

DOROTHEEN QUARTIER 

D A N I E L A  W O L F E R

PRIME TIME

Ausstellungsdauer: 30.04.–20.05.22

 

* * * * *

 

DOROTHEEN QUARTIER 

E R I C  D E C A S T R O

Evident

Ausstellungsdauer: 26.03.–23.04.22

 

* * * * *

 

S E R I E L L

E R I C  D E C A S T R O | M A R K U S  L Ü P E R T Z

T H O M A S  B. L I C H T E N B E R G H | S T E P H A N  M A R I E N F E L D

Ausstellungsdauer: 26.11.2021–31.01.2022

 

 

* * * * *

 

K A R I N  B R O S A  +  R O B E R T  M A T T H E S

Zwischenkräfte

Ausstellungsdauer: 25.09.–31.10.2021

 

* * * * *

 

Oktober/November 21

Y U L I A  K A Z A K O V A

Stuttgart 21/III

 

Im neuen Campus der WOLFF & MÜLLER Holding,

Schwieberdinger Straße 107, 70435 Stuttgart

 

Blick in die Ausstellung

 

* * * * *

 

07.August 2021–12.September 2021

Y U L I A  K A Z A K O V A

Stuttgart 21/III

 

Blick in die Ausstellung

 

* * * * *

23.06.–31.07.2021

S Y L V I A  S E E L M A N N

Landschaft

 

 

* * * * *

JO21 by GALERIE Z

bis 08. August 2021

 

MARINA SAILER und MICHAEL HUTTER

Phantastische Spannung

 

* * * * *

 24.April. 2021–11.Juni 2021

G E R H A R D  N E U M A I E R

Mummenschanz & Maskenzug

 

Blick in die Ausstellung

 

* * * * * 

L I M I T I E R T E S

bis 18. April 2021

 

 

 

* * * * * 

JO21 by GALERIEZ

 31. Januar – 31. Mai 2021

 

N U R  F Ü R  U N S

 

MIT SAMPPA TÖRMÄLEHTO, ZHU XIAN WEI, PHILIPP GRÖZINGER,

HARDING MEYER, HEINZ ZANDER, JÖRG EIBELSHÄUSER, ROBERT MATTHES,

IGOR OLEINIKOV, JENS HAUSMANN, GABOR NAGY

 

 

* * * * * 

11.November 2020 – 04. Februar 2021
UND OBEN LICHT
 
MIT TERENCE CARR, MICHAELA CLASSEN, HEIKE FEDDERN, MICHAEL HUTTER,
RUDI HURZLMEIER, FRANK KUNERT, GERHARD NEUMAIER, HERBERT NAUDERER,
SAMPPA TÖRMÄLEHTO
 
 
* * * * * 
11. Juli – 6. September 2020
A L L E S  L A N D S C H A F T !
 
Malereien von Heike Feddern, Mandy Friedrich, Yulia Kazakova, Peter Rusam, 
Wolfgang Stifter und Xianwei Zhu.
 
 
* * * * * 
 
13. März – 4. Juli 2020 
Y U L I A  K A Z A K O V A 
STUTTGART 21/ II
 
 
* * * * *
 
bis 7. März 2020 
S P O N T A N E  S P I E L R Ä U M E
mit Werken von
Jörg Eibelshäuser, Philip Grözinger, Yulia Kazakova, 
Sandra Lange, Thomas B. Lichtenbergh, Robert Matthes, 
Tobias Ruppert, Marina Sailer & Zhu Xianwei 
 
* * * * * 
 

C E L I A  B R O W N

W U N D E R L A N D

 
* * * * *
 
29. November 2019 – 6. Januar 2020
 M I C H A E L A  C L A S S E N 
SOLO
 
* * * * * 
 
– 24. November 2019
MICHEL DANTON + JO WINTER 
– HIN UND WEG 
 

* * * * * 

 

21.September – 12. Oktober2019
VON COWBOYS & 
ANDEREN GROSSEN TIEREN

KARIN BROSA,TERENCE CARR, HEIKE FEDDERN
MANDY FRIEDRICH, JUSTINE OTTO, RUDI HURZLMEIER,
ROBERT MATTHES, GERHARD NEUMAIER, ANDRÉ SCHULZE
& JONAS URBAT, TUBA / ELEKTRONIK

 

* * * * * 

K L A U S   P R I O R + E R I C   D E C A S T R O

a d h o c

9. August – 31. August 2019
 
* * * * * 

H E A S U N   K I M  + I R I S  M E R K L E

26. Juni – 4. August 2019
 
* * * * * 
G E R H A R D  N E U M A I E R 
DIE MACHT DES MALENS
3. Mai – 8. Juni 2019
 
* * * * * 
W O L F G A N G  S T I F T E R 
- Blätter aus dem Bernsteinzimmer
22. März – 27. April 2019
 
* * * * * 
Y U L I A  K A Z A K O V A
– S T U T T G A R T  21
 
* * * * * 

08.11.2018 – 17.01.2019


"WIE ES UNS GEFÄLLT"

PIOT BREHMER . KARIN BROSA . MICHAELA CLASSEN
TERENCE CARR . HEIKE FEDDERN . MANDY FRIEDRICH 

 RUDI HURZLMEIER . GERHARD NEUMAIER
YULIA KAZAKOVA . KIM HEASUN . DAIGA KRUZE 
ROBERT MATTHES . IRIS MERKLE . JUSTINE OTTO 
TATYANA PONAMAREVA . THOMAS PUTZE . MARINA SAILER
ROLAND SCHAULS . ANDRÉ SCHULZE . WOLFGANG STIFTER 
JO WINTER . SUN YI . ZHU XIANWEI

 
* * * * *
F R A N K  K U N E R T

LIFESTYLE

 

* * * * *

bis 30.September 2018 

E R I C  D E C A S T R O

- transfert de forme et de contenu

 

* * * * *

WEIBSBILDER „PLAYING WITH PEGASUS“
mit Arbeiten von
Piot Brehmer, Terence Carr, Heike Feddern, Tatyana Ponamareva, 
Peter Rusam, Marina Sailer, Roland Schauls und Zhu Xianwei.

 
* * * * *

 

9.05.–17.07.2018

T E R E N C E  C A R R
- Wo der Herr fehlt

 

* * * * *

H E I K E  F E D D E R N
JENSEITS DES AUFGERÄUMTEN 2.0

 

* * * * * 

19. Januar 2018

R U D I  H U R Z L M E I E R

JENSEITS DES AUFGERÄUMTEN 2.0

 

* * * * *

17.01.2018

SHORT CUTS

BASTIAN CLEVÉ

zeigt eine Auswahl seiner Kurzfilme:

Schau ins Land (1976), 10 mins, (Musik: Klaus Schulze), Besonders Wertvoll

Nachtwache (1976), 10 mins (Musik: Klaus Schulze), Besonders Wertvoll
Lichtblick (1976), 13 mins (Musik: Klaus Schulze), Besonders Wertvoll, BMI-Prämie 1976

Die Reise (1977), 10 mins. Besonders Wertvoll
Empor (1977), 10 mins, Besonders Wertvoll, Deutscher Filmpreis 1978
Nach Bluff (1977), 10 mins, Wertvoll, Deutscher Filmpreis 1979

DER FILMEMACHER IST ANWESEND.

 

* * * * * 

 

G E R H A R D  N E U M A I E R

JENSEITS DES AUFGERÄUMTEN 2.0

 

* * * * *

 

M A R I N A  S A I L ER

JENSEITS DES AUFGERÄUMTEN 2.0

                 
* * * * *


bis 9. November 2017
Y U L I A   K A Z A K O V A
erste Bilder aus der S21 Serie

 

* * * * * 

13. Oktober 2017  –  30. März 2018

JENSEITS DES AUFGERÄUMTEN 2.0

   PIOT BREHMER, TERENCE CARR, HEIKE FEDDERN, RUDI HURZLMEIER, YULIA KAZAKOVA

KIM HEASUN, IRIS MERKLE, GERHARD NEUMAIER, TATYANA PONAMAREVA

THOMAS PUTZE, MARINA SAILER, ROLAND SCHAULS, WOLFGANG STIFTER, ZHU XIANWEI

 

 

* * * * * 

bis 10. September 2017

T A T Y A N A   P O N A M A R E V A

Y U L I A   K A Z A K O V A

M A R I N A   S A I L E R

ж и в о п и с н о

(malerisch)

 

 

24. Mai – 21. Juli 2017

KONRAD RUFUS MÜLLER

Porträtfotografien deutscher Bundeskanzler

 Ausstellung im Clubraum WirtschaftsClub Stuttgart 

Hotel Steigenberger Graf Zeppelin

 

20.05. – 30.09.2017

TERENCE CARR  |  GERHARD NEUMEIER

good practice

 

1. April – 19. Mai 2017

P R I V A T E  S E L E C T I O N

 

23. Februar – 29. März 2017

GERHARD NEUMAIER 

JENSEITS VON EBEN

 

18. Januar – 5. Februar 2017 

ROLAND SCHAULS 

DIE ANDERE SEITE

 

8.Dezember 2016 – 8.Januar 2017

TISCHLEIN DECK DICH

HEIKE FEDDERN  |  KIM HEASUN  |  MARC JUNGHANS  |  IRIS MERKLE    

GERHARD NEUMAIER  |  MARINA SAILER  |  ZHU XIANWEI

 

28.10.–26.11.2016

P O E T I S C H E S   I N T E R M E Z Z O

Peter Böck, Piot Brehmer, Mandy Friedrich, Gerhard Neumaier, Marc Junghans, Yulia Kazakova,

Lee Seung-Koo, Tatyana Ponamareva, Thomas Putze,Wolfgang Stifter, Samppa Törmälehto und Zhu Xianwei.

16.09.–16.10.2016

A N D R É   S C H U L Z E  –  F A B E L H A F T   P R Ä Z I S E

29.07.–28.08.2016

R E N É  S C H O E M A K E R S  –  K O N Z E N T R A T

24.06.–24.07.2016

H E A S U N  K I M  –  D U R C H  D A S  L O C H

13.05.–16.06.2016

Y U L I A  K A Z A K O V A  –  p h ä n o m e n a l 

07.04.–08.05.2016

R A I M U N D  G Ö B N E R   " S C H N I T T C H E N "

05.03.–03.04.2016

MA N D Y   F R I E D R I C H  –  K E I N   S C H Ö N E R   L A N D

04.02.–28.02.2016
J O  W I N T E R  –  K R A F T F E L D E R

10.01.–28.01.2016

S T E F F E N   O S V A T H  –  K A F F E E  &  K U C H E N

18.12.–22.12.2015      

STERNTALER

Mandy Friedrich, Georgine Henkel-Canaval, Yulia Kazakova,Iris Merkle, Tatyana Ponamareva, Miriam Robel,

Sun Yi, Peter Böck, Piot Brehmer, Raimund Göbner, Gerhard Neumaier, Steffen Osvath, Thomas Putze,

Peter Rusam, Andre Schulzé, Jo Winter und Zhu Xianwei.

19.11.–15.12.2015

IRIS MERKLE – SCHMUCKKUNST /  PETER BÖCK - MALEREI

16.10.–15.11.2015

JENS HAUSMANN - minimal fragments

10.09.–10.10.2015

THOMAS PUTZE PLATT – Reliefs und Zeichnungen

17.07.–06.09.2015

SUN  YI  &  ZHU  XIANWEI  - gut feeling

31.05.–28.06.2015

So gesehen... - Künstler der Galerie

26.03.–23.05.2015

GERHARD NEUMAIER  - Le Déjeuner sur l‘herbe

22.02.–21.03.2015

TATYANA PONAMAREVA  - M I M I K R Y

25.01.–26.07.2015

THOMAS  PUTZE & WOLFGANG  STIFTER   - n a h d r a n

15.01.–15.02.2015

PIOT BREHMER - MÄDCHEN

 

 

 

F A I R S

 

22.02.2024 - 25.02.2024
art karlsruhe
Gerhard Neumaier, Terence Carr, Yulia Kazakova, Jinjoo Lee,

Sylvia Seelmann und Gustav Sonntag

 

13.07.2018 - 15.07.2018
art bodensee
Piot Brehmer, Heike Feddern, Tatyana Ponamareva und Marina Sailer

 

21.07.2017 - 23.07.2017
art bodensee
 Yulia Kazakova, Marina Sailer, Tatyana Ponamareva und Thomas Putze

 

08.07.2016 - 10.07.2016
art bodensee
Gerhard Neumaier, Thomas Putze, Piot Brehmer und Yulia Kazakova

 

08.07.2015 - 10.07.2015
art bodensee
Gerhard Neumaier, Thomas Putze und Yulia Kazakova

 

23.10.2014 - 27.10.2014
ART.FAIR Köln
Karin Brosa, Robert Matthes, Seungkoo Lee und Gerhard Neumaier

 

10.07.2014 - 13.07.2014
art bodensee
Mandy Friedrich, Jochen Kuhn, Gerhard Neumaier, Tatyana Ponamareva,
Thomas Putze, René Schoemakers und Wolfgang Stifter

 

31.10.2013 - 03.11.2013
ART.FAIR Köln
Piot Brehmer, Karin Brosa, Camille Hagner, Yulia Kazakova, Robert Matthes, Seungkoo Lee,
Gerhard Neumaier, Claus Rudolph, René Schoemakers, Xianwei Zhu

 

11.07.2013 - 14.07.2013
art bodensee
Piot Brehmer . Karin Brosa . Henri Deparade . Mandy Friedrich . Yulia Kazakova . Robert Matthes  
Lee, Seung-Koo . René Schoemakers . Wolfgang Stifter . Zhu, Xianwei

 

29.07.2012 - 31.07.2012
art bodensee
Piot Brehmer . Karin Brosa . Henri Deparade . Camille Hagner,
Yulia Kazakova . Robert Matthes . Lee, Seung-Koo . Zhu, Xianwei

 

10.04.2012 - 14.03.2012
art Karlsruhe
Piot Brehmer . Karin Brosa . Amina Broggi . Henri Deparade . Mandy Friedrich .Lee, Seung-Koo,
Yulia Kazakova . Robert Matthes . Thomas Putze . Wolfgang Stifter . Zhu, Xianwei

 

28.10.2011 - 01.11.2011
ART.FAIR Köln
Karel Balcar, Piot Brehmer, Karin Brosa,Yulia Kazakova, Robert Matthes,
Seungkoo Lee, René Schoemakers, Samppa Törmälehto, Xianwei Zhu

 

29.07.2011 - 31.07.2011
art bodensee
Amina Broggi, Karin Brosa. Henri Deparade, Yulia Kazakova,
Robert Matthes, Thomas Putze, René Schoemakers, Xianwei Zhu

 

10.04.2011 - 14.03.2011
art Karlsruhe
Karel Balcar, Mandy Friedrich, Oxana Jad, Miriam Lenk,
Yulia Kazakova, Robert Matthes, Thomas Putze

 

11.11.2010 - 14.11.2010
Kunst 10 Zürich
Karin Brosa, Sandra Lange, Oxana Jad, Yulia Kazakova,
Robert Matthes, Thomas Putze & Xianwei Zhu

 

22.07.2010 - 25.07.2010
art bodensee
Karel Balcar, Karin Brosa, Yulia Kazakova, Robert Matthes,
Thomas Putze,  Yi Sun und Xianwei Zhu

 

03.03.2010 - 07.03.2010
art Karlsruhe
Johanna Jakowlev, Sandra Lange, Jukka Korkeila, Robert Matthes
Thomas Putze, Janne Räisänen, Xianwei Zhu

 

29.10.2009 - 01.11.2009
ART.FAIR 21 - Messe für aktuelle Kunst, Köln
Seunghee Hong, Jungmin Ryu, Seung-Koo Lee, Robert Matthes & Xianwei Zhu

 

 

Druckversion | Sitemap
GALERIE Z | 70176 Stuttgart | Johannesstr. 21 | FON +49 (0)711 4798 6380